Support
Security Shop Online
0896622209
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
paisarnt@yahoo.com | 31-05-2015 | Hits  3896
การต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ด้วย Mechanical Splice ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการที่ต้องมีเครื่อง Fution Splice ที่มีราคาแพง เหมาะสำหรับมือเบอร์ ที่เพิ่งจะเริ่มต้นกับงานไฟเบอร์ออฟติค สำหรับงานติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง ( HD )
paisarnt@yahoo.com | 15-10-2014 | Hits  3954
4 Core, Pre-Terminated Fiber Optic Distribution Cable Roll, 200 M. With Patch Box and Patch Cord สายไฟเบอร์ออฟติค 4 ใยแก้ว เข้าหัวสำเร็จและเข้ากล่องหัวต่อไฟเบอร์ สำหรับนำสายไฟเบอร์หัวชนิดต่างๆมาเชื่อมต่อตามลักษณะงาน สายยาว 200 เมตร เก็บในโครงล้อเหล็ก สามารถหมุนเอาสายออกมาใช้ความยาวที่ต้องการ แต่ไม่เกิน 200 เมตร ที่ต้นสาย และ ปลายสาย จะมีกล่อง Patch Panel หัว ST เพื่อให้เชื่อมต่อกับสาย Patch Cord ตามชนิดของหัวที่ต้องการใช้ ตามลักษณะของงาน เช่น 1.งานถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงนอกสถานที่ 2.งานเวทีที่ต...
paisarnt@yahoo.com | 07-10-2014 | Hits  5050
วิธีการเข้าหัวไฟเบอร์ โดยไม่ต้องใช้เครื่อง Fusion Splice หรือ Epoxy หัวไฟเบอร์จะเรียกว่า Quick Connector โดยใช้เครื่องเพียงไม่กี่ชิ้น และใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ต่อหัว ทำให้สามารถตัดปัญหาเรื่องต้องลงทุนซื้อเครื่องมือราคาแพง อีกทั้งประหยัดเวลาในการติดตั้งระบบได้
paisarnt@yahoo.com | 29-01-2014 | Hits  8826
ในการพจิ ารณาเลือกสายไฟฟาที่เหมาะสมนั้น มีหลายขอ ดวยกันที่ตองพิจารณา ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ ความ เชื่อถือได และความปลอดภยั ในการใชงาน ขอกําหนดที่ตองพิจารณาในการเลือกสายไฟฟา ไดแก - - - - สายไฟฟาที่จะใชตองสามารถทนตอแรงดนั ใชงานไดตามมอก.11-2531ไดกําหนดแรงดันใชงานเอาไว2ระดับ คือ300Vและ750Vดังนนั้ ในการเลือกชนิดของสายไฟฟาจึงตองคํานึงถึงพิกัดแรงดันใหเหมาะสมดวย พิกัดกระแส พิกัดกระแสคอื ความสามารถของสายไฟฟาในการทจี่ะนํากระแสไฟฟาปริมาณหนงึ่อยางตอเนื่องในขณะใชงาน โดยไมทําใ...
paisarnt@yahoo.com | 26-07-2013 | Hits  10606
ข้อแนะนำ 1. เนื่องจากในระบบลิฟท์ ต้องการช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะขอแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทลิฟท์ ว่า ต้องการเดินสายกล้องวงจรปิดบางที่อาจจะมีการเผื่อสายกล้องไว้อยู่แล้ว 2. ให้ถ่ามว่า ถ้าให้ช่างลิฟท์ช่วยในการวางสายกล้อง จะคิดค่าใช้จ่ายเท่าไร 3. หากต้องทำการเดินสายเอง ต้องมั่นใจว่ามีความรู้เกี่ยวกับระบบลิฟท์ โดยเฉพาะ ความปลอดภัยต่อระบบลิฟท์เอง และ ต่อ ช่างผู้ทำการติดตั้ง 4. สายสัญญาณที่ใช้ แนะนำเป็นสาย RG 59 Flex, Mil Grade, 75 Ohm เป็นสายทองแดงฝอย ที่มีความยืดหยุ่นสูง
paisarnt@yahoo.com | 26-06-2013 | Hits  6576
สายไฟเบอร์ออฟติค
paisarnt@yahoo.com | 10-04-2013 | Hits  7745
ชุดจ่ายไฟ 12VDC แบบ 4, 8, 16 ช่อง ที่ใช้งานกับฝั่งชุดบันทึก DVR โดยจะมีอุปกรณ์ แปลงสัญญาณ Passive UTP Video Balun ในกล่อง โดยใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Balun รุ่น 4301VPT ที่จะใช้ที่ด้านกล้อง โดยสามารถป้อนไฟเลี้ยงกล้องได้ระยะไกลถึง 200 เมตร ( ขึ้นอยู่กับอัตรากินกระแสของกล้องแต่ละรุ่น )
paisarnt@yahoo.com | 01-04-2013 | Hits  7783
ขั้นตอนการทดสอบเฉพาะภาพและไฟเลี้ยง 1. ใช้สาย CAT6 ยาว 305 เมตร 2. เข้าสายหัวท้ายด้วย RJ-45 Jack 3. ใช้สาย Cat6 Patch Cord เชื่อมต่อกับ Balun 4. ใช้หม้อแปลง 12VDC,1A ชนิดขดลวด ต่อที่ DC Jack ของ Balun 5. ใช้โวลท์มิเตอร์ วัดไฟที่ DC Jack ที่ปลายสาย ได้ 12.32 V. 6. ภาพที่ออกที่จอ มีภาพและสีปกติ สรุป :สามารถจ่ายไฟ12Vที่ระยะสาย 305 M.ได้
1 | 2 | 3 | 4 | 5